กิจกรรมโครงการ รด.จิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๑ – ๕

                         พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานกำลังพล) และ พันเอกวันชนะ สวัสดี (ผู้พันเบิร์ด) ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกองทัพอากาศ การดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน และสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ อาคารรณภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

                        ทั้งนี้ เป็นการบรรยายให้ความรู้ ตามโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน ตามพระราชดำริ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ วีรกรรมของบรรพชนในอดีต ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกปักรักษาประเทศชาติ ปลูกจิตสำนึก ให้ข้าราชการและประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญ ในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

                        ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ให้นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์สืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้

 

 1

2

3

4

5

6

8

9 1

10

11

12

13

14

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198