การประชุมคัดเลือกบุคคลดีเด่นของ กพ.ทอ.และการคัดเลือกหน่วยกำลังพลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

              พล.อ.ต.วิศรุต สุวรรณเนตร รอง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานการประชุม เพื่อคัดเลือกบุคคลดีเด่นของ กพ.ทอ.โดยมีการลงคะแนนเพื่อคัดเลือกบุคคลดีเด่นของ กพ.ทอ.ผ่านระบบการลงคะแนนออนไลน์ และรับรองผลการประเมินหน่วยกำลังพลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ก.ย.๖๓, ๑๔๐๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒ 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257