พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๓๑  

              พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๓๑ เมื่อวันพุธที่ ๙ ก.ย.๖๓ ณ รร.กพ.ทอ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ.

 

1

2

3

4

5

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198