งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๓

 

              พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๓ มีการถ่ายทอดสัญญาณการจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้ ฯ ให้กำลังพลรับชมผ่านเคเบิลทีวี ทอ.ช่องสำรวจโลก และรับชมผ่านระบบ IPTV ระบบ Intranet และ Internet ทั่วทั้ง ทอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล ทอ.ในการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM) และการควบคุมคุณภาพ (QCC) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้มี พล.อ.ท.ชานนท์ มุ่งธัญญา รอง เสธ.ทอ./ประธานกรรมการจัดงานฯ, พล.อ.ท.ชากร ตะวันแจ้ง จก.กพ.ทอ./รองประธานกรรมการจัดงานฯ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ ทอ.และข้าราชการทั้งภายใน และภายนอก ทอ.ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ซึ่งในงานมหกรรมการจัดการความรู้ ฯ ดังกล่าว มีกลุ่มกิจกรรมฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของ กพ.ทอ.ได้เข้าร่วมการรับรางวัล จำนวน ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม lnw Innovation จาก กสพ.สนพ.กพ.ทอ. ได้รับรางวัล Innovation Award ประเภท KM (กลุ่มต่อยอด) และ กลุ่มฅนใต้ปีก จาก กคพ.สปพ.กพ.ทอ. ได้รับรางวัล Premium Innovation Award ประเภท KM (กลุ่มเริ่มใหม่) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ส.ค.๖๓, ๑๓๐๐ ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257