การประชุมการจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ ครั้งที่ ๒  

 พล.อ.ท.ชานนท์ มุ่งธัญญา รอง เสธ.ทอ.(กพ.) เป็นประธานการประชุม การจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ ครั้งที่ ๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ ทั้ง ๒๖ หน่วย หน.สายวิทยาการ (๔๐ จำพวกทหาร) ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงสากลเหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายวิทยาการต่างๆ ของ ทอ.โดยมี หน.สายวิทยาการทั้ง ๒๖ หน่วย เข้าร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ ก.ค.๖๓, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒ 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198