การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒)

              พล.อ.ท.ชากร ตะวันแจ้ง จก.กพ.ทอ.ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอของกลุ่มกิจกรรม ที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) ประเภทเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM) และการควบคุมคุณภาพ (QCC) จาก นขต.ทอ.จำนวน ๖๘ กลุ่ม ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ ๑๔ - ๑๖ ก.ค.๖๓ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ. โดยกลุ่มกิจกรรมฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของ กพ.ทอ.ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานจำนวน ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Lnw Innovation จาก กสพ.สนพ.กพ.ทอ.และ กลุ่มฅนใต้ปีก จาก กคพ.สปพ.กพ.ทอ.

 

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257