การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการดูแลระบบใน นขต.ทอ.

              พลอากาศตรี วิศรุต สุวรรณเนตร รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการดูแลระบบในหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบจัดการ และปรับปรุงแก้ไขข้อมูล สำหรับการประเมินกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ จำนวน ๑๐๘ คน มีหน้ารับผิดชอบจัดการข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพล (QR โปรแกรม) ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำให้กับข้าราชการภายในหน่วยงานได้ โดยมี นาวาอากาศเอก กิติรัช ศรีสังข์ ผู้อำนวยการกองควบคุมและพัฒนากำลังพล สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และนาวาอากาศเอกหญิง อัจฉรา นุตตะโร ประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ และรักษาการหัวหน้าแผนกประเมินกำลังพล กองควบคุมและพัฒนากำลังพล สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และนาวาอากาศเอกหญิง นันทวรรณ พุทธวรรณ ประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257