การประชุมสัมมนาผู้ทำหน้าที่ประเมินสมรรถนะกำลังพล

                นาวาอากาศเอก วิษณุ เนียมคำ รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้ทำหน้าที่ประเมินสมรรถนะกำลังพล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารหน่วยระดับกลาง ชั้นยศนาวาอากาศเอกถึงนาวาอากาศเอกพิเศษ จากทุกส่วนราชการมาเรียนรู้การใช้ QR Program ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ช่วงเช้า ได้แก่ ส่วนบัญชาการ, ส่วนการศึกษา และส่วนกิจการพิเศษ รุ่นที่ ๒ ช่วงบ่าย ได้แก่ ส่วนกำลังรบ และส่วนส่งกำลังบำรุง จำนวน ๒๐๔ คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ก.ค.๖๓, ๐๘๓๐ ณ หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257