การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข.และ กสจ.ที่เกษียณอายุราชการใน ต.ค.๖๓

                น.อ.โสรวาร ป้อมสนาม ผอ.ศบส.กพ.ทอ.เป็น หน.คณะ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข.และ กสจ. ที่เกษียณอายุราชการใน ต.ค.๖๓ ณ บน.๕ , บน.๕๖ และ บน.๗ ตั้งแต่ ๒๓ – ๒๖ มิ.ย.๖๓

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257