การประชุมชี้แจงการพัฒนามาตรฐานงานของ ทอ.

                พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการพัฒนามาตรฐานงานของ ทอ.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนจากทุก นขต.ทอ.เข้าใจแนวทางการพัฒนามาตรฐานงานของ ทอ.และการรายงานผลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องในแนวทางเดียวกัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิ.ย.๖๓, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257