วันสุดท้ายของการตรวจติดตามและประเมินผลกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๑

 

                ตามที่ คณอก.ตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ประเภทเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM) และการควบคุมคุณภาพ (QCC) จาก นขต.ทอ.จำนวน ๘๙ กลุ่ม ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ ๑๒ พ.ค. - ๑ มิ.ย.๖๓, ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้อง รร.กพ.ทอ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ. นั้น บัดนี้ การตรวจติดตามและประเมินผลฯ รอบที่ ๑ ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ายเลขานุการฯ (กคพ.สปพ.กพ.ทอ.) จะดำเนินการสรุปผลคะแนน และประกาศผลกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๑ ทางหนังสือราชการ และในระบบงานการจัดการความรู้ (KMS) เพื่อให้กลุ่มเตรียมความพร้อมสำหรับส่งผลงานเข้าประกวด รอบที่ ๒ ต่อไป โดยจะจัดขึ้นในเดือน ก.ค.๖๓ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257