การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข.และ กสจ.ที่เกษียณอายุราชการใน ต.ค.๖๓

 

                น.อ.โสรวาร ป้อมสนาม ผอ.ศบส.กพ.ทอ.เป็น หน.คณะ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข.และ กสจ. ที่เกษียณอายุราชการใน ต.ค.๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ พ.ค.๖๓ ณ นขต.ทอ.ที่ตั้งดอนเมือง

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257