การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ (รอบที่ ๑)

 

                เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๓ คณอก.อำนวยการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและตัดสินผลงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบที่ ๑) ในประเภทเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM) และประเภทเครื่องมือการควบคุมคุณภาพ (QCC) จาก นขต.ทอ.จำนวน ๘๙ กลุ่ม ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ ๑๒ พ.ค. - ๑ มิ.ย.๖๓, ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้อง รร.กพ.ทอ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ.

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257