การประชุมชี้แจงการจัดโครงการด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน และการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด

                  นาวาอากาศเอกวิษณุ เนียมคำ รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในจัดการประชุมชี้แจงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปี 2563 และการจัดโครงการด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน และการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด ผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ศป.ปส.นขต.ทอ. จากกองบิน, รร.การบิน, ศซบ.ทอ., และ ศปอว.ทอ. มี น.อ.หญิง อัจฉรา นุตตะโร ประจำ กพ.ทอ. และ รรก.หน.ผปก.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. เป็นวิทยากรในการชี้แจงของคณะทำงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและการมีส่วนร่วม และ น.ต.หญิง เบญจวรรณ พันธ์ทิมดวง นคงป.ผคง.กนผ.สนผ.กร.ทอ.เป็นวิทยากรในการชี้แจง ของคณะทำงานสร้างสภาพแวดล้อมของพื้นที่/ชุมชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องเวหาสยานศิลปสิทธิ์

 

001

002

003

004

005

006

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257