การฝึกปฏิบัติ QR Tabletop Exercise

 

                  พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศและหัวหน้าส่วนราชการกองทัพอากาศ จำนวน ๔๕ คน เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติ Tabletop Exercise โดยผ่านการประชุมด้วยระบบ Zoom ที่สามารถสื่อสารทางไกล เพื่อให้ผู้ร่วมการฝึกได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติ การทำความเข้าใจในบทบาทการปฏิบัติ ภายใต้การจำลองเหตุการณ์ของสถานการณ์จริง ด้วยการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล ด้วยเครื่องมือโปรแกรม QR โดยการจำลองเหตุการณ์ของสถานการณ์จริง ๓ สถานการณ์ ได้แก่ (๑) การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งของ ทอ. (๒) การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 (๓) การปฏิบัติภารกิจของทุก นขต.ทอ. ๑ ภารกิจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เม.ย.๖๓, ๑๓๓๐ ณ ห้องเวหาสยานศิลปสิทธิ์

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257