การประชุมคัดเลือกผลงานกลุ่มกิจกรรมการจัดความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ กพ.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๓

                 น.อ.วิโรช พยาน้อย รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.เป็นประธานการประชุม คัดเลือกผลงานกลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ กพ.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาและคัดเลือกผลงานกลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้ ฯ ซึ่งผ่านการคัดเลือกในรอบที่ ๑ เข้าประกวดในระดับ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๓ รวมถึงเน้นย้ำ คณก.ขับเคลื่อน กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ให้มีการขับเคลื่อนการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ ให้กับ นขต.ทอ.เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พ.ค.๖๓, 0900 ณ ห้องประชุม สปช.ทอ.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198