การประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท.(ในส่วนของ ทอ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

                 พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท.(ในส่วนของ ทอ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มี.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑

 

 1

2

3

4

5

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198