การอบรมการประยุกต์ใช้ระบบงานการจัดการความรู้ของ ทอ.สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยใหม่  

 

          กพ.ทอ.จัดอบรมการประยุกต์ใช้ระบบงานการจัดการความรู้ของ ทอ.สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยใหม่ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ (Administrator) และผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher) ของ สง.ปรมน.ทอ., ศซบ.ทอ. และ ศปอว.ทอ. เข้าใจบทบาทหน้าที่ และการใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.(KMS) เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มี.ค.๖๓ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผวสม.กกศ.รร.จอ.ยศ.ทอ.

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257