พิธีปิดการฝึกภาคสนาม และมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกวิชาทหารของ นศท.ทอ.
ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

                    พลอากาศตรี วิศรุต สุวรรณเนตร รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนาม และมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒๗๖ คน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔

 

 00 resize

01 resize

02 resize

03 resize

04 resize

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198