โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ

 

          พลอากาศตรี วิศรุต  สุวรรณเนตร รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ โดยมีข้าราชการทหาร นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จำนวน ๗๕๘ คน ได้รับเกียรติจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระมหาสมพงษ์ รตนวํโส และพระมหาศรีพยัคฆ์ สิริวิญฺญู ในการบรรยายพิเศษ ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ความสำคัญของการร่วมมือกันป้องกันยาเสพติด และ แนวคิดและหลักธรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติด เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257