การประชุมชี้แจงแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของ กพ.ทอ.ปี ๖๓ - ๖๕

 

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.พ.๖๓ กพ.ทอ.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทอ.ของ กพ.ทอ.ปี ๖๓ - ๖๕ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทอ.ของ กพ.ทอ.ปี ๖๓ - ๖๕ มีผู้เข้าร่วมเป็นคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินงานวัฒนธรรมองค์กรของ กพ.ทอ. จำนวน ๑๕ คน ณ ห้องประชุม กพ.ทอ. เวลา ๑๓๓๐ - ๑๖๐๐ โดยมี ผอ.สปพ.กพ.ทอ. เป็นประธาน

1

2

3

4

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257