การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.ระดับผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher)


        
กพ.ทอ.จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.ระดับผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ เรียนรู้การใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.(KMS) และ การสร้างองค์ความรู้ตามภารกิจหลักของหน่วยในแต่ละระดับ โดยนำมาตรฐานงานกรอกลงในแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลความรู้ (KCF) ในระบบฯ (KMS) ของหน่วย เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ ม.ค.๖๓ ณ หอประชุม สพ.ทอ.

001

002

003

004

005

006

007

008

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257