การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำการจัดการความรู้และผู้ส่งเสริมการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (CKO&KM Facilitator)


        
กพ.ทอ.จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำการจัดการความรู้และผู้ส่งเสริมการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (CKO&KM Facilitator) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ เข้าใจบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการคัดเลือกผลงานของหน่วย ส่งประกวดระดับ ทอ.ตามเกณฑ์การตัดสินผลงานที่ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM) และเครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QCC), การใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.(KMS) ของหน่วย และการสร้างองค์ความรู้ตามภารกิจหลักของหน่วยในแต่ละระดับ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ ม.ค.๖๓ ณ อาคารธูปะเตมีย์ บน.๖

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257