ประชุมสัมมนาแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ ทอ. 

   
                             กพ.ทอ.จัดประชุมสัมมนาแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ ทอ. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในวัฒนธรรมองค์กร ทอ.และชี้แจงแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ทอ.ปี ๖๓ - ๖๕ โดยมี รอง เสธ.ทอ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมเป็นผู้แทน นขต.ทอ.และผู้รับผิดชอบงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วย จำนวน ๘๐ คน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ม.ค.๖๓ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ. เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257