ประชุมชี้แจงการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการฝึกความชำนาญ (มฝช.) สายวิทยาการกำลังพล

   
                             พล.อ.ต.สุชาติ  เทพรักษ์ ผอ.สปพ.กพ.ทอ.
เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการฝึกความชำนาญ (มฝช.) สายวิทยาการกำลังพล เพื่อนำไปเป็นแนวทางการฝึกงานในหน้าที่ของนายทหารประทวนให้มีความรู้ความสามารถ และความชํานาญงานตามสายวิทยาการที่กำหนดไว้ มีผู้เข้าร่วมเป็น หน.นขต.กพ.ทอ. จำนวน ๑๕ คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๘ พ.ย.๖๒, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม สปช.ทอ.

 

1

2

3

4

5

6

7

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257