พิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่นของ กพ.ทอ.บุคคลดีเด่น นขต.กพ.ทอ.หน่วยดำเนินกิจกรรม ๕ ส ดีเด่น

และหน่วยกำลังพลดีเด่นของ นขต.ทอ. ประจำปี ๒๕๖๒

     พล.อ.ท.ชากร  ตะวันแจ้ง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของ กพ.ทอ.บุคคลดีเด่น นขต.กพ.ทอ. หน่วยดำเนินกิจกรรม ๕ ส ดีเด่นของ กพ.ทอ.และหน่วยกำลังพลดีเด่นของ นขต.ทอ. ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ  รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257