การประชุม คณอก.ตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๓/๖๒

     พล.อ.ต.วิศรุต  สุวรรณเนตร รอง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานการประชุม คณอก.ตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๓/๖๒ เพื่อสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผลกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจติดตามและประเมินผลของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี คณอก.ฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ธ.ค.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ  รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257