โครงการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

            ศป.ปส.กพ.ทอ.จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ กพ.ทอ.ให้มีประสิทธิภาพประจำปี ๖๓ โดยมี ผอ.สปพ.กพ.ทอ. เป็นประธานมีผู้เข้าร่วมเป็น คณก.ศป.ปส.กพ.ทอ.จำนวน ๒๕ คน เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐

 

 1

2

3

4

6

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198