การประชุมคัดเลือกบุคคลดีเด่นของ กพ.ทอ.และการคัดเลือกหน่วยกำลังพลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

พล.อ.ต.ชากร  ตะวันแจ้ง รอง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานการประชุม เพื่อคัดเลือกบุคคลดีเด่นของ กพ.ทอ.และรับรองผลการประเมินหน่วยกำลังพลดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ก.ย.๖๒  ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231