การประชุม คณอก.ตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒/๖๒ เพื่อสรุปผลการตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพประจำปี ๒๕๖๒

           พล.อ.ต.ชากร  ตะวันแจ้ง รอง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานการประชุม คณอก.ตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ฯ ครั้งที่ ๒/๖๒ เพื่อสรุปผลการตัดสินผลงานของกลุ่มกิจกรรม KM/QCC ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และร่วมวางแนวทางในการจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ ๓๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ก.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231