การตรวจติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ และการใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ. ณ บน.๒  

            น.อ.ศักดิ์เสรี สยามพันธ์ รอง ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.ในฐานะกรรมการและ ผช.เลขานุการ คณก.อำนวยการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พร้อมด้วย คณก.อำนวยการขับเคลื่อนทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้เดินทางไปตรวจติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ และการใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.ของ บน.๒ เพื่อให้ผู้แทน นขต.บน.๒ เรียนรู้การใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.ของ บน.๒ และเชื่อมโยงกับระบบงานการจัดการความรู้ ทอ. การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) พัฒนางานในแผนก เพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานงานในคู่มือมาตรฐานงานที่มีอยู่เดิม การกรอกลงในแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลความรู้ (KCF) ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม บก.บน.๒

 

002

001

003

004

005

006

007

008

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231