การตรวจติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ และการใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ. ณ บน.๒๑ 

            น.อ.วิโรช พยาน้อย ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.ในฐานะกรรมการ และเลขานุการ คณก.อำนวยการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พร้อมด้วย คณก.อำนวยการขับเคลื่อนทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้เดินทางไปตรวจติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ และการใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.ของ บน.๒๑ เพื่อให้ผู้แทน นขต.บน.๒๑ เรียนรู้การใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ. ของ บน.๒๑ และเชื่อมโยงกับระบบงานการจัดการความรู้ ทอ. การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) พัฒนางานในแผนก เพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานงานในคู่มือมาตรฐานงานที่มีอยู่เดิม การกรอกลงในแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลความรู้ (KCF) ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม บก.บน.๒๑

001

002

003

004

005

006

007

008

009

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231