ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานการฝึกความชำนาญ (มฝช.)  

            พลอากาศตรี ประกาศิต เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานการฝึกความชำนาญ (มฝช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการฝึกงานในหน้าที่ให้แก่นายทหารประทวนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีความรู้ ความชำนาญงาน ตามการบรรยายคุณลักษณะความชำนาญทหารอากาศของสายวิทยาการที่กำหนด โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำ “มฝช.” ในแต่ละหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ ชั้นยศนาวาอากาศเอกพิเศษ ลงมา จำนวน ๗๐ คน ตั้งแต่ ๒๗ - ๒๘ มิ.ย.๖๒ ณ โรงแรม ไอยราแกรนด์ จว.ชลบุรี

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231