วันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ   

            พลอากาศตรี ชากร ตะวันแจ้ง รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นผู้แทนประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนาและประเมินผล ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีการจัดบอร์ดนิทรรศการ ผลการประเมินยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองทัพอากาศ และผลการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและประเมินผล ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๑,๗๐๐ คน เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

 001 1

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231