การประชุมพิจารณาทบทวนตำแหน่งข้าราชการทหารที่จะกำหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

นาวาอากาศเอก วิษณุ  เนียมคำ รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.เป็นประธานในการประชุมพิจารณาทบทวนตำแหน่งข้าราชการทหารที่จะกำหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยมีผู้แทน นขต.ทอ.ที่ตั้งดอนเมืองเข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ คน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ยก.ทอ.

001

002

003

004

005

006

007

008

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231