การประชุมสัมมนาปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล กองทัพอากาศ

           พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล กองทัพอากาศ  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง คณะกรรมการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพอากาศ ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สังกัดกองทัพอากาศ และนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 360 คน และได้รับเกียรติจาก  คุณจินตนา  พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บรรยายเรื่อง แนวทางการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายและการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพอากาศ และผู้ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกานตรัตน์

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231