การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข. และ กสจ.

ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จได้เดินทางไปให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิการเป็นสมาชิก กบข. และ กสจ. ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บน.๑ และ บน.๒๑

 

1 0

1

2

3

4

6

7

8

9

10

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231