การตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ และงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก วิโรช พยาน้อย ผู้อำนวยการกองควบคุมและพัฒนากำลังพล สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ และงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กองทัพอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทอ.และการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล ทอ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบูรณาการงานตามภารกิจของ ทอ.อย่างคุ้มค่า เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ เม.ย.๖๒ ณ กองบิน ๒๓

 

001

002

003

004

005

006

007

008-1

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231