การประชุม คณก.ขับเคลื่อน กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒/๖๒

พล.อ.ต.ชากร ตะวันแจ้ง รอง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานการประชุม คณก.ขับเคลื่อน กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒/๖๒ เพื่อติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อน กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.(KMS) ของ กพ.ทอ.และพิจารณาผลงาน KM ของ กพ.ทอ. ที่ส่งเข้าประกวดในระดับ ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผลงานจาก กสพ.สนพ.กพ.ทอ., กจพ.สนพ.กพ.ทอ. และ กคพ.สปพ.กพ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เม.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231