การประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และการป้องกันการทุจริตกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๒

พล.อ.ท.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รอง เสธ.ทอ.(กพ.) เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และการป้องกันการทุจริตกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๒ เพื่อพิจารณาแผนเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และการป้องกันการทุจริตกองทัพอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เม.ย.๖๒, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231