การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข. และ กสจ.   

ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จได้เดินทางไปให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิการเป็นสมาชิก กบข. และ กสจ. ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ณ บน.2 และ บน.23

  

01 1