การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  และสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข. และ กสจ.

     ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จได้เดินทางไปให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิการเป็นสมาชิก กบข. และ กสจ. ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ณ บน.5, บน.7 และ  บน.56

 

 

 resize 

 1 resize

 2 resize

 3 resize

 4 resize

 5 resize

 6 resize

 7 resize

 8 resize

 9 resize

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231