การประชุม คณอก.ตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๖๒

พล.อ.ต.ชากร ตะวันแจ้ง รอง จก.กพ.ทอ. เป็นประธาน การประชุม คณอก.ตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๖๒ เพื่อกำหนดแนวทางการตัดสินผลงาน KM/QCC ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มี.ค.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑

 

 001

 002

 003

 004

 005

 006

 007

 008

 009

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231