การตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ
และงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก วิโรช  พยาน้อย  ผู้อำนวยการกองควบคุมและพัฒนากำลังพล สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ และงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กองทัพอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทอ.และการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล ทอ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบูรณาการงานตามภารกิจของ ทอ.อย่างคุ้มค่า เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ มี.ค.๖๒ ณ กองบิน ๔๖

 

01

01

01

01

01

01

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231