การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  และสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข. และ กสจ.  

       ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จได้เดินทางไปให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิการเป็นสมาชิก กบข. และ กสจ. ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ณ บน.4, บน.46 และ  บน.41

 

01 1 1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231