การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.ระดับผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher)

เมื่อวันอังคารที่ ๘ ม.ค.๖๒ พล.อ.ต.ชากร ตะวันแจ้ง รอง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.(KMS) ระดับผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ เรียนรู้การใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.และเชื่อมโยงกับระบบงานการจัดการความรู้ของหน่วย, การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP), การสร้างองค์ความรู้ตามภารกิจหลักของหน่วยในแต่ละระดับ รวมถึงการสร้างผลงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามเกณฑ์การตัดสินผลงานที่ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM) และเครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QCC) ในการสร้างผลงานคุณภาพ หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โดยมีผู้แทนหน่วย ประกอบด้วย ผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ของหน่วย (KM Facility) ผู้รับผิดชอบงานด้านมาตรฐานงาน และผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher) จำนวน ๔๗ หน่วย เข้าร่วมการสัมมนา เมื่อ ๘ - ๑๐ ม.ค.๖๒ ณ ห้องนภัสวิน อาคารสโมสร นนอ.กรม นนอ.รอ.บก.รร.นนก.

001002003004005006007008009