พิธีมอบรางวัลร่วมเล่นเกมส์กิจกรรม Happy Workplace 

                        พลอากาศตรี วรวุฒิ ดวงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล เมื่อวันพุธที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๑๕ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมกำลังพลทหารอากาศ ชั้น ๓

 

1

2

3

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง ธนวรรณ  วาสนจิตต์  นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198