กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยียาเสพติดกองทัพอากาศ

                        นาวาอากาศเอก กิติรัช ศรีสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ/ผู้แทนหัวหน้าคณะทำงานด้านการพัฒนาและประเมินผล ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยียาเสพติดกองทัพอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ มีความรู้ความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีดิจิทัลยาเสพติดกองทัพอากาศ บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สามารถรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างถูกต้อง และรับทราบแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากคณะทำงานด้านการพัฒนาและประเมินผล ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ โดยจัดกิจกรรมฯ ตั้งแต่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีข้าราชการผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๓ คน

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257