พิธีปิดการฝึกอบรมกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารอาสา

                  พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ ได้มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิโรช  พยาน้อย รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารอาสา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กรมกำลังพลทหารอากาศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)

01

02

03

04

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ  วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198