โครงการเสริมเกราะกำลังพลใต้ปีกกองทัพอากาศ (ข้าราชการทหาร)  

                พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการเปิดโครงการ เสริมเกราะกำลังพลใต้ปีกกองทัพอากาศ (ข้าราชการทหาร) ซึ่งอยู่ในแผนบูรณาการด้านความมั่นคงในชีวิตของกำลังพล กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม zoom) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ความตระหนักรู้ให้แก่ ข้าราชการทหาร ที่เป็นกลุ่มระยะแรกบรรจุเข้ารับราชการสามารถเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้าง ความมั่นคงในชีวิตด้วยหลัก ๔ สุข ได้แก่ สุขกาย สุขใจ สุขจิต และสุขสังคม

๑jpg

๒jpg

๓jpg

๔JPG

๕jpg

๖JPG

๗jpg

๘jpg

๙jpg

๑๐jpg

๑๑jpg

๑๒jpg

๑๓jpg

๑๔jpg

๑๕jpg

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198